Modul omogoča spremljanje  usklajenosti knjižb v breme in v dobro ter njihov izpis ali izvoz v program Microsoft Excel.

V nadaljevanju je podrobnejši izpis funkcij.

 

ISKALNI POGOJI:

 

Polji »Konto ali skupina« ‘od – do’:
V kolikor ostaneta polji prazni, se v nabor zajamejo vsi konti iz kontnega plana. Če vnesemo podatek samo v polje ‘od’ bodo prikazani vsi konti, ki so večji od vnesenega konta. Če vnesemo podatek samo v polje ‘do’, bodo prikazani vsi konti, ki so manjši od vnesenega konta.
V kolikor omejimo vpis z vpisom konta (razred, skupina, sintetika ali konto) nam program zajame vse podatke, ki se nahajajo znotraj izbranih okvirjev.

 

Polje za izbor časovnega obdobja.

 

Iskanje po časovnem obdobju. Možno je izbrati datumsko obdobje za več let.

 

Iskanje po  datumu dnevnika.

 

Polje Promet/Saldo:
Če izberete kriterij Promet, gledate konte, ki imajo zapise v poljih Promet v obdobju.
Če izberemo kriterij Saldo, gledate konte, ki imajo v izbranem obdobju saldo, torej so bili do konca tega obdobja vsaj enkrat poknjiženi.

 

Polje Kriterij:
Izbirate lahko med prikazom kriterijev glede na promet ali saldo.
Šifra denarne valute: možen je dodatni izbor glede na denarno valuto v kateri imate zapisane podatke v glavni knjigi.

 

Polje PE/STRM:
Izpis bruto bilance lahko omejite s stroškovnim mestom. Zapis po stroškovnem mestu se prenese v glavno knjigo izključno s knjižbami, kjer je na kontu označen obvezen parameter stroškovno mesto.

 

Polje Šifra klienta: (lahko se vklopi ali izklopi prikaz tega polja)
Bruto bilanco lahko prikažete za določenega partnerja. Parameter se izključuje s poljem PE/STRM.

 

Polje Šifra oblike sodelovanja: (prikaz tega polja se lahko opcijsko izklopi)
Bruto bilanca se lahko prikaže za posamezno obliko sodelovanja (ali za vse razen izbrane oblike sodelovanja).

 

Prikaži temeljnico zapiranja leta:

ta parameter je viden samo takrat, ko operiramo s podatki znotraj enega leta.

 

Prikaži po mesecih:

Ko je izbrana ta opcija, se v pregledu dodajo novi stolpci in sicer za vsak mesec v izbranem obdobju trije novi stolpci: debet (mesec), kredit (mesec) in saldo (mesec).

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580

PREGLED:

 

▪S klikom na namensko ikono ali kombinacijo tipk CTRL+O sprožite akcijo za osvežitev pregleda, s katero oblikujete pregled bruto bilance za prej izbrano časovno obdobje. V spodnjem delu okna, kjer je izpisan pregled v obliki tabele, se izpišejo vsote knjižb vseh kontov v dobro, v breme ter saldo.

 

▪Prikazane podatke je možno izvoziti v odložišče ali neposredno v program Microsoft Excel.

 

▪Prikazane podatke je možno dodatno filtrirati. To storite tako, da v filtrirno polje vnesete ustrezne iskalne pogoje.

 

▪Sortiranje prikazanih podatkov je možno izvesti tako, da v ustreznem stolpcu kliknete v glavo stolpca. Z naslednjim klikom na isti stolpec, se obrne vrstni red prikaza.

IZPISI:

Možne so naslednje možnosti izpisov:

 

▪Letna bruto bilanca. Uporabljamo za izpis od začetka leta do datuma s katerim smo omejili obdobje.

 

▪Bruto bilanca v obdobju.Uporabljamo za izpis za izbrano obdobje. Prikazane imamo vrednosti do izbranega obdobja, za izbrano obdobje ter skupno vrednost.

 

▪Bruto bilanca sintetična (letna)