TIC M Plače EE

Modul omogoča obračun plače.
Vnos, vzdrževanje in izpisovanje osnovnih šifrantov:

▪banke;

▪davčni uradi;

▪davki in prispevki od plače;

▪lestvica davka na izplačane plače;

▪lestvica za dohodnino;

▪lestvica dodatka za preteklo delo;

▪kreditodajalci;

▪občine;

▪vrste izplačil.

 

Vnos, vzdrževanje in izpisovanje obračunskih podatkov

 

▪prejemki in odbitki v urah, zneskih in odstotkih;

▪odtegljaji.

 

Obračun plač

 

▪obračun;

▪arhiviranje obračuna plače;

▪prenos obračuna na temeljnico glavne knjige.

 

Obračun regresa

 

▪obračun;

▪arhiviranje obračuna plače;

▪prenos obračuna na temeljnico glavne knjige.

 

Oblikovanje, arhiviranje in izpisovanje predpisanih obrazcev

 

▪obrazec 1-ZAP/M;

▪obrazec REK-1;

▪obrazec 1;

▪obrazec Obračun plač;

▪obrazec Davek na izplačane plače;

▪rekapitulacija – zbirni obračun;

▪plačilne liste;

▪plačilne liste za zaposlene pri samostojnem podjetniku;

▪seznam nakazil, nadomestil, odtegljajev.

 

Oblikovanje, arhiviranje in izpisovanje plačilnega prometa

 

▪nakazila plač;

▪odtegljaji od plače;

▪prispevki delojemalcev;

▪prispevki delodajalcev;

▪davek na izplačane plače;

▪spremni dopis za direktne odobritve;

▪prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Oblikovanje in izpisovanje mesečnih in letnih poročil

 

▪izplačila plače po stroškovnih mestih;

▪rekapitulacija po stroškovnih mestih.

 

Nakazila v elektronski obliki TKDIS
Direktna odobritev računov DO

 

Letno poročilo davčnemu uradu – dohodnina

 

▪prenos obračunanih plač in regresov za koledarsko leto;

▪urejanje podatkov o izplačanih prejemkih;

▪izpis podatkov po izplačevalcih;

▪izpis podatkov po prejemnikih;

▪izvoz podatkov v datoteko.
Letno poročilo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – M-4/M-8

 

▪prenos podatkov iz plač;

▪urejanje podatkov;

▪izpis Prijava podatkov in sprememb M-4/M-8;

▪izpis Poročilo o posredovanih podatkih M-4/M-8;

▪izpis potrdila o obračunanih in plačanih prispevkih;

▪izvoz podatkov v datoteko;

▪zaključek.

Osnovna sredstva EE

 

Osnovna sredstva

▪vnos novih in popravki obstoječih zapisov;

▪okrepitve in oslabitve;

▪likvidacija v celoti ali delna;

▪izpis kartic.

 

Izračun amortizacije

▪izračun;

▪izpis;

▪prenos v knjigovodsko temeljnico.

 

Šifranti

▪vrste aktiviranj;

▪vrste zavarovanj;

▪vrste prometa;

▪nahajališča;

▪amortizacijske skupine.

 

Pregledi

▪seznam osnovnih sredstev;

▪vrste aktiviranj;

▪vrste zavarovanj;

▪vrste prometa;

▪nahajališča;

▪amortizacijske skupine.

 

Poročila

▪kartice osnovnih sredstev;

▪popis osnovnih sredstev;

▪seznam osnovnih sredstev po amortizacijskih skupinah;

▪seznam osnovnih sredstev po kontih;

▪seznam osnovnih sredstev po nahajališčih.

place

ALFONZ BAUMAN

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 580