Modul Saldakonti je namenjen finančni službi za vodenje razčlenjenega knjigovodstva. Ta zbira, ureja, obdeluje in spremlja podrobne podatke o terjatvah do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Pomaga nam tudi pri pregledu neplačanih ali prepozno plačanih faktur, pri izračunu zamudnih obresti za le te, za pripravo plačilnih nalogov, vodenju knjigovodskih evidenc, pripravi poročil, analitiki sintetiki, IOP obrazcu in podobno. S pravilnim vodenjem se povečuje naš poslovni ugled podjetja, obenem pa nudi pregled, v stanje do kupcev in dobaviteljev, kdo so dolžniki, ter katere so še neporavnane obveznosti.

JURE SELAR

PRODAJNI INŽENIR

(+386) 2 3003 510