PREDSTAVITEV:

Modul Saldakonti je namenjen finančni službi za vodenje razčlenjenega knjigovodstva, ki zbira, ureja, obdeluje in spremlja podrobne podatke o terjatvah do kupcev in obveznosti do dobaviteljev v raznih obdobjih.